Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm

19

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN  “Nghiên cứu địa tầng – trầm tích và địa mạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận” mã số KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm

Mã số:  KC.09.30/16-20

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH Đặng Văn Bát

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Thời gian nghiệm thu: 13h30′ ngày 05 tháng 02 năm 2021 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội;

Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

– Xác lập khung địa tầng thống nhất và phân chia địa tầng Pliocen-Đệ Tứ cho phần khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

–  Làm sáng tỏ các đặc điểm địa mạo và cổ địa mạo Pliocen-Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

– Làm sáng tỏ thành phần vật chất, các điều kiện hóa lý, tướng, cổ địa lý các trầm tích Pliocen-Đệ Tứ.

–  Xác lập các tiền đề thạch học, địa tầng và địa mạo phục vụ đánh giá triển vọng, định hướng công tác điều tra khoáng sản rắn.

Tính mới và sáng tạo:

– Đề tài đã áp dụng một cách linh hoạt nhiều phương pháp hiện đại trong nghiên cứu trầm tích và địa mạo biển sâu do đó đã có những kết quả mới như việc lần đầu tiên xác lập khung địa tầng thống nhất và phân chia địa tầng Pliocen-Đệ tứ trên cơ sở tài liệu về địa hóa và thành phần chất. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài cũng chỉ ra những vùng có triển vọng khoáng sản rắn ở Tây Nam trũng sâu biển Đông.

Kết quả nghiên cứu:

– Trên cơ sở thực hiện các nội dung nghiên cứu, kết quả đề tài đã xác lập được khung địa tầng thống nhất và phân chia địa tầng Pliocen-Đệ Tứ cho phần khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận; Làm sáng tỏ các đặc điểm địa mạo và cổ địa mạo Pliocen-Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận; Làm sáng tỏ thành phần vật chất, các điều kiện hóa lý, tướng, cổ địa lý các trầm tích Pliocen-Đệ Tứ. Đồng thời, đề tài cũng đã xác lập các tiền đề thạch học, địa tầng và địa mạo phục vụ đánh giá triển vọng, định hướng công tác điều tra khoáng sản rắn.

Sản phẩm của đề tài:

– Sản phẩm dạng II:

+ Báo cáo khung địa tầng thống nhất và phân chia địa tầng Pliocen – Đệ Tứ cho khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

+ Báo cáo đặc điểm địa mạo và cổ địa mạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

+ Báo cáo thành phần vật chất, các điều kiện hóa lý, tướng, cổ địa lý các trầm tích Pliocen – Đệ Tứ.

+ Báo cáo quan hệ địa tầng – trầm tích và địa mạo, hóa lý, thành phần vật chất và môi trường trầm tích giai đoạn Pliocen – Đệ Tứ và hình thành, phân bố khoáng sản khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

+ Các tiền đề và dấu hiệu thạch học, địa tầng và địa mạo phục vụ định hướng công tác điều tra khoáng sản.

+ Bản đồ cấu trúc (đẳng sâu) của các phân vị địa tầng Pliocen – Đệ Tứ khu vực nghiên cứu, tỷ lệ 1:250.000.

+ Bản đồ đẳng dày các phân vị địa tầng Pliocen – Đệ Tứ khu vực nghiên cứu, tỷ lệ 1:250.000.

+ Bản đồ địa mạo khu vực nghiên cứu, tỷ lệ 1:250.000.

+ Bản đồ cổ địa mạo khu vực nghiên cứu, tỷ lệ 1:250.000.

+ Bản đồ phân bố và khoanh vùng dự báo triển vọng khoáng sản rắn, tỷ lệ 1:250.000 trên cơ sở phân tích các tiền đề địa mạo, địa tầng và thạch học trầm tích.

+ Bộ mặt cắt địa chất – địa vật lý thể hiện các phân vị địa tầng chính, tỷ lệ 1:250.000.

+ Bộ cơ sở dữ liệu, kết quả phân tích các chỉ số địa hóa, đồng vị, khoáng vật và thạch học phục vụ công tác luận giản điều kiện hóa lý và môi trường trầm tích.

– Sản phầm dạng III:

a. Các bài báo/báo cáo khoa học/sách chuyên khảo

+ Tạp chí quốc tế ISI (01 bài): Hoang Van Long, Dang Van Bat, Pham Nhu Sang, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Huu Hiep, Ngo Thi Kim Chi, Phan Thanh Binh. Pliocene-Quaternary sedimentation and stratigraphy of Southwestern East Sea. Geosciences

+ Tạp chí quốc gia: 03 bài

– Phạm Như Sang, Đặng Văn Bát, Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Thị Kim Chi, Phan Văn Bình. Đặc điểm nguồn gốc trầm tích khu vực tây nam biển Đông. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, tập 61, Kỳ 5 (2020) 11 – 19.

– Đặng Văn Bát, Ngô Thị Kim Chi, Phan Văn Bình, Nguyễn Hữu Hiệp, Bùi Vinh Hậu, Bùi Thị Thu Hiền. Đặc điểm địa mạo khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất. Chấp nhận đăng (có giấy các nhận).

– Ngô Xuân Thành, Đặng Văn Bát Bùi Vinh Hậu, Trần Thanh Hải, Phan Văn Bình. Tuổi đồng vị U-Pb của zircon trong đá gabbro và plagiogranit khu Đông Giang, Quảng Nam và ý nghĩa địa chất của chúng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất. Chấp nhận đăng (có giấy các nhận).

+ Hội nghị khoa học quốc tế: 03 bài

– Ngô Xuân Thành, Vũ Anh Đạo, Bùi Hoàng Bắc. Left-lateral movement of the Red River-Ailao Shan Fault and the opening of the South China Sea; A comparison on timing and basaltic source. 13th International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea, 2020.

– Phạm Như Sang, Zhifei Liu. Terrigenous sediment variation in the western South China Sea and their implication to the East Asian monsoon evolution during the last glacial-interglacial cycle. 12th International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea, 2019.

– Ngô Xuân Thành, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Văn Nghiêm. Geochronology and Geochemistry of late Cenozoic basalts in some islands along the continental shelf of the center Vietnam: Implication for mantle evolution and magma petrogenesis. 12th International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea 2019.

+ Hội nghị khoa học quốc gia: 02 bài

– Ngô Thị Kim Chi và nnk. Các đơn vị kiến trúc-hình thái khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nội 12/11/2020.

– Ngô Thị Kim Chi và nnk Hóa thạch Trùng lỗ trong trầm tích Holocen vùng biển nông từ Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đến Hội An (Quảng Nam) (0-60 mét). Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nội 12/11/2020.

b. Kết quả đào tạo

– Hỗ trợ 01 NCS làm luận án tiến sỹ, dự kiến sẽ bỏa vệ 2022.

– Hỗ trợ 03 học viên cao học, đã hoàn thành luận văn và được cấp bằng thạc sỹ.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Các kết quả nghiên cứu của đề tài là những tài liệu khoa học quý báu trong nghiên cứu trầm tích và địa mạo ở Tây Nam trũng sâu Biển Đông nói riêng cũng như tài liệu nghiên cứu Biển Đông nói chung. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm dạng II của đề tài được chuyển giao cho Viện Địa chất-Địa vật lý Biển và Tổng cục Địa chất Việt Nam.

(Theo website: humg.edu.vn)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.